Choď na obsah Choď na menu
 

Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

article preview

1. Na laboratórnu prácu sa pripravujeme podľa pokynov vyučujúceho.
2. Do triedy s chemickými pomôckami vstupujeme len so súhlasom učiteľa a v pracovnom plášti.
3. Počas laboratórnych prác je zakázané jesť a piť.
4. Pred začatím práce skontrolujeme stav pracoviska a potrebných pomôcok, vrátane ochranných a protipožiarnych pomôcok.
5. Pracujeme podľa pokynov učiteľa a dodržujeme bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu zdravia.
6. Pred použitím chemikálií si pozorne prečítame nápis na štítku, nepoužívame chemikálie z neoznačených nádob.
7. Látky neochutnávame a nevdychujeme ich pary priamo z hrdla nádob.
8. Pracujeme sústredene a opatrne, najmä s kvapalnými horľavinami a žieravinami.
9. Ústie nádob s chemikáliami nikdy neobracajme na seba ani na iných.
10. Pri práci používame predpísané ochranné prostriedky. S horľavinami nepracujeme pri otvorenom ohni.
11. Každú rozsypanú, rozliatu chemikáliu alebo nehodu nahlásime učiteľovi, ktorý zabezpečí likvidáciu chemikálií a prípadne ošetrí raneného.
12. So zariadením zaobchádzame šetrne a udržiavame ho v poriadku. Neplytváme vodou, liehom a elektrickou energiou.
13. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávame do nádob na to určených.
14. Po skončení práce skontrolujeme stav svojho pracovného miesta, používaných pomôcok a chemikálií, skontrolujeme uzáver vody, plynu a vypneme elektrický prúd.
15. Z triedy odchádzame len so súhlasom učiteľa.

 

V prípade ak dôjde k poraneniu či nehode aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných opatrení, treba urýchlene upovedomiť vyučujúceho, ktorý poskytne náležitú prvú pomoc.

LAB. PORIADOK- boz.docx