Choď na obsah Choď na menu
 

Ochrana prírody

article preview

Ochrana prírody- cieľavedomá činnosť človek zameraná na zachovanie a zveľaďovanie prírodnej zložky životného prostredia

 • Zabezpečuje ju zákon č. 543 /2002- Zákon o ochrane prírody a krajiny

 

Cieľ ochrany:

 • Zachovanie základných ekologických procesov a životodarných systémov
 • Záchrana Biodiverzity (biologickej rozmanitosti)
 • Zabezpečenie trvalo udržateľného a ekologicky optimálneho využívania druhov a ekosystémov

 

Typy ochrany prírody

 1. Všeobecná- povinnosť chrániť prírodu pred poškodzovaním a povinnosť starať sa o prírodu, týka sa celého územia SR a každého občana

 

 1. Osobitná
 1. Územná
 2. Druhová

 

 1. Územná osobitná ochrana
 • Je rozdelená do 5 stupňov

 

1. stupeň- celé územie SR ( najmenej prísna ochrana, povoľuje vykonávať určité činnosti so súhlasom orgánu ochrany prírody )

2-5. stupeň- chránené územia ( čím vyšší stupeň, tým vyššia ochrana, možno sa v nich pohybovať iba po vyznačených trasách )

 

Chránené územia

Stupeň ochrany

Chránené územie

Charakteristika územia

 1.  

Chránené krajinné oblasti

Rozsiahlejšie územia s ekosystémami dôležitými na zachovanie biodiverzity

 1.  

Národné parky

Rozsiahle územie s ekosystémami nezmenenými človekom, ochrana je nadradená nad iné činnosti

 1.  

Chránené prírodné areály

Maloplošné územie s biocentrami regionálneho významu

 1.  

Prírodné rezervácie

Menšie pôvodné alebo málo pozmenené územie

Prírodné pamiatky

Maloplošný ekosystém, alebo prírodný objekt s ekologickým alebo krajinotvorným významom

                               

                                              

 

 1. Druhová- ochrana ohrozených  a vzácnych, zriedkavých alebo inak významných druhov

Chránené druhy je zakázané:

 • chytať, zraniť alebo usmertiť

 • Rušiť v prirodzenom vývine, v dobe rozmnožovania, výchove mláďat, zimného spánku, migrácie

 • Ničiť a poškodzovať jeho prostredie

 • Chovať v ľudskej opatere

 • Predávať, kupovať a vymieňať

 • Premiestňovať alebo prepravovať, vyvážať

 • Medzidruhovo krížiť

 

Stupne ohrozenia druhov

 1. Ohrozený
 2. Veľmi ohrozený
 3. Kriticky ohrozený

 

Červená kniha ohrozených druhov

 • Poskytuje prehľad o stupni ohrozenia
 • Vytvorená Medzinárodnou úniou ochrany prírody

 

Zoznamy chránených druhov

 • Prílohy  Zákona o ochrane prírody a krajiny
 • Zoznam sa aktuálne  mení

Ochrana prírody.pdf

Ochrana prírody- preze.pdf