Choď na obsah Choď na menu
 

Oxidy

article preview

Oxid vápenatý

 • Tuhá biela látka
 • Vzniká tepelným rozkladom (pálením) vápenca
 • Súčasť stavebných hmôt- malty, cementu, betónu

 

Oxid kremičitý

 • v prírode sa vyskytuje v podobe minerálu kremeňa
 • čistý kremenný piesok sa používa na výrobu skla
 • Krištál ( bezfarebný kremeň) sa používa na výrobu šperkov, hodín

 

Oxidy síry( sírový, siričitý)

Oxid siričitý

 • bezfarebný, jedovatý, zapáchajúci plyn
 • Dráždi dýchacie cesty
 • Vzniká pri spaľovaní uhlia
 • Spôsobuje kyslé dažde

 

Oxidy dusíka( dusnatý, dusičitý, dusičný)

 • Jedovaté, dráždia dýchacie cesty, oči
 • Vznikajú spaľovaním palív, činnosťou baktérií
 • Sú súčasťou výfukových plynov
 • Spôsobujú kyslé dažde

 

Kyslé dažde

 • Vznikajú zlučovaním oxidov síry a dusíka so vzdušnou vlhkosťou. Kyseliny, ktoré vznikajú, padajú na zemský povrch v podobe dažďa.
 • Následky: poškodzovanie budov, konštrukcií, rastlín, dráždia dýchacie cesty

 

Oxid uhoľnatý

 • Bezfarebný, jedovatý, bez zápachu
 • Vzniká spaľovaním pri nedostatočnom prístupe kyslíka
 • Viaže sa na hemoglobín a spôsobuje udusenie ( pri otrave zabezpečiť prísun kyslíka a volať lekára)

 

Oxid uhličitý

 • Bezfarebný, bez zápachu a chute, nehorľavý
 • Je súčasťou vzduchu, v minerálkach
 • Vzniká spaľovaním pri dostatočnom prístupe kyslíka alebo dýchaním organizmov
 • Potrebný na fotosyntézu rastlín
 • Najdôležitejší skleníkový plyn
 • Použitie: suchý ľad na chladenie,  hasiace prístroje,  výroba šumivých nápojov

 

Skleníkový efekt

 • Skleníkové plyny ( oxid uhličitý, metán, vodná para)-   udržiavajú rovnováhu medzi prijatým a odovzdaným teplom na Zemi
 • Zvýšené množstvo skleníkových plynov  v atmosfére spôsobuje otepľovanie planéty
 • Následky: globálne otepľovanie, topenie ľadovcov, vyhynutie živočíchov a rastlín, zmeny podnebia a klímy, extrémne atmosférické javy...

Oxidy.pdf

Oxidy- preze.pdf