Choď na obsah Choď na menu
 

Neživé ( Abiotické) zložky prostredia

article preview

Sú súčasťou neživej prírody, vytvárajú podmienky a zdroje nevyhnutné pre život organizmov, neustále sa menia.

 • slnečná energia
 • svetlo
 • teplo
 • voda                         
 • pôda
 • vzduch

 

Slnečná energia- zdroj slnko

 1. Viditeľné svetlo – fotosyntéza
 2. Infračervené žiarenie – pohlcuje pôda, zdroj tepla pre organizmy
 3. Ultrafialové žiarenie –škodlivý vplyv  na organizmy, zachytáva ho zčasti ozónová vrstva

 

Svetlo

 • Svetelný režim – ovplyvňuje organizmy striedaním dňa a noci a ročných období
 • Dĺžka dňa – ovplyvňuje procesy ako obstarávanie potravy, hniezdenie, rozmnožovane, odlet vtákov...
 • Rastliny-  krátkodenné (ryža, tabak) a    dlhodenné (zemiaky, obilniny)
 • Rastliny  -svetlomilné,  tieňomilné a temnomilné rastliny
 • Živočíchy- denné a  nočné

 

Teplota

 • ovplyvňuje najmä látkovú výmenu, klíčenie rastlín, zrenie plodov, opadávanie listov,...
 • rastliny: teplomilné  a  chladnomilné.
 • Živočíchy: s nestálou teplotou tela a so stálou teplotou tela.

 

Vzduch

 • obsahuje: kyslík, oxid uhličitý, dusík, vodnú paru, prachové častice a rozličné nečistoty
 • kyslík- vznik pri  fotosyntéze , spotreba pri dýchaní
 • oxid uhličitý- pri dýchaní, tlení, horení, rastliny z neho tvoria organické látky
 • dusík- tvorba stavebných látok, živočíchy ho získavajú z rastlinnej potravy

 

Voda

 • zdrojom je povrchová a podzemná voda, zrážková voda, vodná para v ovzduší, ľadovce
 • Obeh vody – zabezpečuje základné životné podmienky organizmov
 • je súčasťou každej bunky, zúčastňuje sa na chemických procesoch (fotosyntéza, dýchanie, látková premena, umožňuje rozpúšťanie a rozvádzanie látok
 • je životným prostredím vodných organizmov
 • Organizmy- suchozemské a vodné
 • Rastliny- vlhkomilné a suchomilné

 

Pôda

 • vzniká pôdotvorným procesom, na ktorom sa zúčastňujú horniny, vzduch, voda a organizmy
 • obsahuje: vodu, vzduch, minerálne látky, biogénne prvky, stopové prvky, zvyšky organizmov a produkty rozkladu ich tiel
 • životné prostredie organizmov
 • zdroj živín pre rastliny