Choď na obsah Choď na menu
 

Neživé ( Abiotické) zložky prostredia

article preview
 • abiotické faktory
 • vytvárajú podmienky a zdroje pre život organizmov
 • neustále sa menia

 

 1. Slnečná energia- zdrojom slnko
 • Viditeľné svetlo – fotosyntéza
 • Infračervené žiarenie – pohlcuje pôda, zdroj tepla pre organizmy
 • Ultrafialové žiarenie –škodlivý vplyv, zachytáva ho zčasti ozónová vrstva

 

 1. Svetlo
 • Ovplyvňovanie procesov organizmov striedaním dňa a noci a ročných období ( napr. dĺžka dňa má vplyv na hniezdenie, odlet vtákov, rozmnožovanie...)
 • Rastliny-  krátkodenné (ryža, tabak) a    dlhodenné (zemiaky, obilniny)
 • Organizmy  -svetlomilné,  tieňomilné a temnomilné rastliny
 • Živočíchy- denné a  nočné

 

 1. Teplota
 • Zo slnečného žiarenia
 • Teplota prostredia ovplyvňuje najmä látkovú premenu ( klíčenie rastlín, zrenie plodov, opadávanie listov, rozmnožovanie)
 • Organizmy: teplomilné  a  chladnomilné.
 • Živočíchy: s nestálou teplotou tela a so stálou teplotou tela.

 

 1. Vzduch
 • obsahuje kyslík, dusík a iné ( oxid uhličitý, vodnú paru, prachové častice a rozličné nečistoty)
 • kyslík- vznik pri  fotosyntéze, potrebný na dýchanie
 • dusík- tvorba stavebných látok
 • oxid uhličitý- na tvorbu organických látok, vzniká pri tlení, dýchaní...

 

 1. Voda
 • zdrojom je povrchová a podzemná voda, zrážková voda, vodná para v ovzduší, ľadovce
 • Obeh vody – zabezpečuje základné životné podmienky organizmov
 • Význam- súčasťou každej bunky, zúčastňuje sa na chemických procesoch (fotosyntéza, dýchanie, látková premena, umožňuje rozpúšťanie a rozvádzanie látok, je životným prostredím vodných organizmov
 • Organizmy- suchozemské a vodné
 • Rastliny- vlhkomilné a suchomilné

 

 1. Pôda
 • vzniká pôdotvorným procesom, na ktorom sa zúčastňujú horniny, vzduch, voda a organizmy
 • obsahuje rôzne látky
 • význam: životné prostredie organizmov, zdroj živín pre rastliny, reguluje vodný režim
 • vlastnosti: vlastnosti pôdy ( vzdušnosť, vlhkosť, pórovitosť) ovplyvňujú život organizmov, ich zmena ( obsah vody, minerálov) zaťažuje organizmy a môže spôsobiť ich úhyn

Neživé zložky prostredia.pdf

Neživé zložky prostredia- preze.pdf