Choď na obsah Choď na menu
 

Alkány. Cykloalkány

article preview

Uhľovodíky

 • Dvojprvkové zlúčeniny vodíka H a uhlíka C
 • C- štvorväzbový, H- jednoväzbový
 • Nasýtené uhľovodíky- s jednoduchou väzbou medzi atómami uhlíka
 • Nenasýtené- s násobnou( dvojitou, trojitou väzbou)

 

Alkány

 • uhľovodíky, ktoré majú medzi atómami uhlíka  jednoduché väzby a otvorený reťazec
 • Parafíny( z lat.parum afinis -málo reaktívne)
 • Nasýtené uhľovodíky- s jednoduchou väzbou

 

Názvoslovie

 • Názov:

1. C1-C4       triviálny-       C1- metán

                                             C2- etán

                                             C3- propán

                                             C4- bután

2. C5 a viac systémový-

grécka číselná prepona podľa počtu atómov uhlíka + koncovka –án

 napr. C6     počet atómov 6( predpona hexa) + koncovka án = hexán

 

Grécke číselné predpony

 • 1- mono
 • 2- di
 • 3- tri
 • 4- tetra
 • 5- penta
 • 6- hexa
 • 7- hepta
 • 8- okta
 • 9- nona
 • 10- deka
 • 11- undeka
 • 12- dodeka

Vzorce uhľovodíkov

 • A. molekulový( sumárny)
  • Všeobecný vzorec   CnH2n+2
  • n= počet atómov uhlíka          Napr. etán......... n=2....... C2H2.2+2          T.j.: C2H6
 • B. štruktúrny (konštitučný)
  • Zachovaná väzbovosť( uhlík štvorväzbový, vodík jednoväzbovosť)
  • Určuje poradie  a väzbovosť atómov vo vzorci

 • C. štruktúrny zjednodušený( racionálny)
  • Zjednodušený štruktúrny
  • Vyjadruje zoskupenie atómov

Vlastnosti alkánov

 • prvé štyri → plyny
 • od C(5) po C(16) → kvapaliny
 • od C(17) → tuhé látky 
 •  spaľovanie:  CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O( čím dlhší reťazec tým dymivejšie)
 • horľavé, plynné so vzduchom výbušné

           

Metán

 • hlavná zložka zemného plynu (95%) a bioplynu  (65%)
 • vzniká pri hnití organických látok
  • (v močiaroch, skládky odpadov)
  • má menšiu hustotu ako vzduch( tvorí s ním výbušnú zmes)
  • nachádza sa vo výfukových plynoch
  • vyrába sa z neho čistý uhlík

 

Propán, bután

 • zvýšením tlaku sa dajú ľahko skvapalniť   a plniť do nádob ( propán-butánová zmes
 • turistické plynné variče, palivo v domácnosti, v automobiloch LPG
 • Čistý bez zápachu, v praxi sa odorizuje

 

Cykloalkány

 • Alkány s uzavretým reťazcom
 • Názov: cyklo+ názov alkánu( grécka číselná predpona podľa počtu uhlíkov+ prípona –án)
 • Vzorec: C n H 2n          C6H12    (cyklohexán)

 

Alkány.pdf

Alkány.ppt

Názvoslovie alkány, cykloalkány- opakovanie.pptx